PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:56:22 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai19:47:01 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11130
3Khách vãng lai19:45:02 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai19:06:17 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14264
5Khách vãng lai18:01:31 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai17:56:18 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10609
7Khách vãng lai17:42:34 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14249
8Khách vãng lai17:01:17 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=306
9Khách vãng lai15:49:55 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15251
10Khách vãng lai15:42:01 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
11Khách vãng lai15:21:54 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15257
12Khách vãng lai15:16:42 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15248
13Khách vãng lai15:08:54 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6119
14Khách vãng lai14:38:17 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15252
15Khách vãng lai12:51:41 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=310
16Khách vãng lai12:49:57 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14809
17Khách vãng lai12:36:30 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15250
18Khách vãng lai12:35:22 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
19Khách vãng lai11:48:24 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai11:39:08 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=310
21Khách vãng lai11:26:06 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11193
22Khách vãng lai11:25:01 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11108
23Khách vãng lai11:19:53 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/login.aspx
24Khách vãng lai10:57:06 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11115
25Khách vãng lai10:53:22 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15247
26Khách vãng lai10:49:02 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10691
27Khách vãng lai10:46:20 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15255
28Khách vãng lai10:46:14 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15256
29Khách vãng lai10:42:07 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11018
30Khách vãng lai10:36:02 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15253
31Khách vãng lai10:35:27 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15249
32Khách vãng lai10:31:44 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11124
33Khách vãng lai10:10:59 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/login.aspx
34Khách vãng lai10:07:39 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11179
35Khách vãng lai10:05:27 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=312
36Khách vãng lai09:31:03 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai09:21:18 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
38Khách vãng lai07:39:10 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=305
39Khách vãng lai07:34:39 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14262
40Khách vãng lai07:30:05 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6101
41Khách vãng lai07:11:33 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6102
42Khách vãng lai06:52:54 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11318
43Khách vãng lai06:43:57 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11215
44Khách vãng lai06:42:47 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
45Khách vãng lai06:35:09 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
46Khách vãng lai06:11:26 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14827
47Khách vãng lai06:02:14 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11225
48Khách vãng lai05:38:23 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14815
49Khách vãng lai05:25:51 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11107
50Khách vãng lai05:21:26 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
51Khách vãng lai05:02:55 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11215
52Khách vãng lai04:51:02 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11293
53Khách vãng lai03:16:03 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14247
54Khách vãng lai03:15:22 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10662
55Khách vãng lai03:06:10 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14843
56Khách vãng lai02:52:59 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
57Khách vãng lai02:20:00 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00171
58Khách vãng lai02:16:29 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10583
59Khách vãng lai01:46:09 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6100
60Khách vãng lai01:31:03 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11193
61Khách vãng lai01:06:17 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10700
62Khách vãng lai00:36:46 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14801
63Khách vãng lai00:31:58 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai00:11:45 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14255
65Khách vãng lai00:01:17 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14268
18 11 2018